Vårdvetenskap? Omvårdnad?

Vårdvetenskap

 

Min syn på ämnet vårdvetenskap

Vårdvetenskap är en självständig kunskapsdisciplin. Ämnet vårdvetenskap kan studeras vid universitet och högskolor som såväl ett fristående ämne som i professionsutbildningsprogram. Vårdvetenskap är också forskarutbildningsämne. I vårdvetenskap ingår olika teoribildningar och kunskapsdimensioner som reflekteras och granskas ontologiskt och epistemologiskt för att empiriskt prövas i studier som kan leda till kunskaps- och teoriutveckling. Centralt i vårdvetenskap är patientperspektivet och att utveckla kunskaper om patientens värld. Övriga grundläggande frågor är:

  • Vad är vårdande?

  • Hur kan vårdande ske?

  • Vilka ar grundmotiven for vårdande?

I forskargruppen ”Äldreforskning” som jag leder vid Högskolan i Borås riktas forskningsintresset mot frågor avseende den äldre människan ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att studera den äldre i sitt sammanhang, i och utanför vården. Följaktligen ingår även närstående och vårdare i forskningsområdet. Vidare studeras vårdstudenters lärande och den ledning och organisation som sker inom äldrevården.

 

Omvårdnad (nursing) och vårdande (caring) skiljer sig åt genom att omvårdnad utgörs av kunskaper om vårdarbetet och de yrkesspecifika vårdåtgärder som sjuksköterskor ansvarar för. Vårdande däremot kan förstås som ett förhållningssätt som innebär att vara lyhörd och öppen för hur patienten erfar sin situation, men omfattar också de vårdåtgärder som kan stärka patientens hälsa och lindra lidande.

 

För att erbjuda en god och säker vård behövs kunskap om hur vårdrelaterade fenomen uppfattas och förstås av patienter och anhöriga. Vidare behövs kunskaper om etiska dilemman i vårdande kontexter. För en professionell vårdare kan det till exempel vara problematiskt att tillfredsställa enskilda människor eller patientgruppers behov, och samtidigt tillgodose samhällets krav på evidens, standardisering och kostnadseffektivitet. Hur vårdens organisation förändras över tid, liksom människors behov och förväntningar, utgör en utmaning för kunskapsgenerering inom vårdforskning. 

 

 

Sjuksköterskan - omvårdnad (nursing)

 

Sjuksköterskan är den enda yrkesgrupp som har legitimation i omvårdnad, utfärdad av Socialstyrelsen. Därmed är det klart och tydligt att sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad, det vill säga hälsofrämjande arbete. Det innebär att sjuksköterskan, enligt ICNs etiska kod (ICN, 2006; Svensk Sjuksköterskeförening, 2008a) har dessa fyra grundläggande ansvarsområden:

  • Främja hälsa
  • Förebygga sjukdom
  • Återställa hälsa
  • Lindra lidande.  

Sjuksköterskan har utbildning och legitimation i allmän och specifik omvårdnad. Specifik omvårdnad är kunskap inte bara om normala och naturliga funktioner, utan även om sjukdomar och deras behandling. Därför har sjuksköterskan en nyckelroll i att möta behoven till exempel från äldre multisjuka personer, anhöriga och personal. Det innebär bland annat att sjuksköterskan ska leda patientnära omvårdnad, handleda och undervisa. 

 

Kravet på att sjuksköterskan ska ha kompetens i omvårdnad kan ses på ett mer övergripande sätt, genom omvårdnadens paradigm. Ett paradigm kan symboliskt liknas vid ett filter eller glasögon som någon betraktar verkligheten genom. Olika yrken har sina egna paradigm. Beroende på vilket perspektiv som olika yrkesgrupper utgår från – vilket paradigm de har – kan de komma fram till olika bedömningar och åtgärder för samma människa (Josefsson, 2009). 

 

Enligt Fawcett (2005) utgörs omvårdnadens paradigm av människa, miljö, hälsaoch omvårdnad. Ett konkret exempel är att den äldre människan och sjuksköterskan befinner sig i ett särskilt boende, i en miljö. För den äldre människan är miljön dennes boendemiljö och för sjuksköterskan arbetsmiljö. I denna miljö utför sjuksköterskan omvårdnadshandlingar i avsikt att främja hälsa hos den äldre människan. 

 

En värdegrund för omvårdnad är av central betydelse både för utvecklingen av det vetenskapliga kunskapsområdet, för dess tillämpning och för utformningen av huvudområdet i sjuksköterskors utbildning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Utifrån en humanistisk människosyn, finns centrala värden av betydelse för omvårdnad. Dessa värden har utvecklats inom omvårdnadsvetenskapen alternativt bygger de på erfarenhetsbaserad grund.

 

Sjuksköterskans kompetens kan beskrivas på ett allmänt och övergripande sätt för att passa alla sjuksköterskor, oavsett var de arbetar (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningen kan uttryckas med tre för sjuksköterskan huvudsakliga arbetsområden, genom sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt:

  1. Omvårdnadens teori och praktik
  2. Forskning, utveckling och utbildning
  3. Ledarskap.

Dessa huvudområden  bryts sedan ner i olika mindre områden med kompetenser.Sjuksköterskans arbete ska utöver etiskt förhållningssätt också präglas av en helhetssyn. Arbete ska även bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, något som ingår i en patientsäker vård, se Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

 


För vidare läsning rekommenderas

Fawcett, J. (2005). Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation nursing models and theories. Philadelphia: Davis Company.

 

ICN, International Council of Nurses. (2006). The INC Code of Ethics for Nurses. Tillgänglig via http://www.icn.ch  

 

Josefsson, K. (2009). Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg. Stockholm: Gothia Förlag AB. Tillgänglig via http://www.epostservice.com/read.aspissueid=92847&userid=20851247&readid=A92E7237A5ED

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Tillgänglig via http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100659.htm 

 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening.

 

Svensk sjuksköterskeförening (2010). Värdegrund för omvårdnadenStockholm: Svensk Sjuksköterskeförening.

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2008a). ICN:s etiska kod. Tillgänglig via http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2008b). Strategi för att utveckla vården. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening. Tillgänglig via http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-filer/Strategi%20f%c3%b6r%20att%20utveckla%20v%c3%a5rden.pdf

 

Svensk sjuksköterskeförening (2006a). Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den? Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening.

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2006b). Sjuksköterskan behövs i äldreomsorgen. Omvårdnadsmagasinet, 2, 5. 

 

 

Omvårdnad - Javisst!